Zwroty i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.

 1. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w zakresie kategorii towarów określonych w dziale IV pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Klient może w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego Towaru wskazanego w pkt 1 odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres: Restaurators sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 15/6, 87-100 Toruń lub na adres poczty elektronicznej: spizarnia@pierogarnie.com.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Złożenie oświadczenia możliwe jest z wykorzystaniem formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dostępnego w Serwisie Internetowym, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Usługodawcę sposobem odstąpienia od Umowy jest przesłanie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej: spizarnia@pierogarnie.com.
 4. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien wskazać Numer Zamówienia oraz dołączyć Dowód Płatności lub w inny sposób udokumentować zamówienie i nabycie Towaru.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do:
 • usług, które Usługodawca wykonał w pełni przed upływem terminu odstąpienia od Umowy za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
 • towarów określonych w dziale IV pkt 3 niniejszego Regulaminu, ponieważ stanowią one rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287)).
 1. Mając na uwadze przepisy art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Klient ma prawo odstąpić od Umowy do czasu wykonania przez Usługodawcę usługi tj. do czasu otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji Zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą. W związku z powyższym Strony obowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy, Usługodawca dokona zwrotu ceny uiszczonej tytułem zapłaty za realizację Zamówienie w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta od Umowy, bądź otrzymania zwrotu Towaru od Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajduje się w Serwisie Internetowym oraz wysyłany jest na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej z Klientem Umowy [anulowanie Zamówienia] z przyczyn od siebie niezależnych w szczególności w przypadkach, gdy realizacja Zamówienia nie może dojść do skutku z powodu okoliczności niezależnych od Usługodawcy, za które nie ponosi on odpowiedzialności. W przypadku skorzystania przez Usługodawcę z uprawnienia, o którym mowa wyżej, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu Klientowi całości kwoty, jaka została uiszczona za niezrealizowane Zamówienie.

 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient przed dokonaniem odbioru Zamówienia obowiązany jest sprawdzić otrzymany Towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności pracownika Dostawcy lub pracownika Usługodawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji.
 3. Klient ma prawo złożyć reklamację także w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową po wydaniu Towaru Klientowi.
 4. Jeśli reklamacja dotyczy właściwości Towaru należy ją złożyć nie później niż w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dla skorzystania z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
 5. Ewentualne reklamacje Klient powinien zgłosić: 1) pisemnie Usługodawcy na adres Restaurators sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 15/6, 87-100 Toruń lub 2) mailowo na adres spizarnia@pierogarnie.com.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Usługodawca zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać zobowiązany do dostarczenia Towaru objętego Zamówieniem do siedziby Usługodawcy tj. Restaurators sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 15/6, 87-100 Toruń.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w zależności od preferencji Klienta zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 9. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie dokonany w formie przelewu elektronicznego na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub w gotówce bezpośrednio do rąk Klienta.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników lub Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego Użytkownik lub Klient może zgłaszać: 1) pisemnie Usługodawcy na adres Restaurators sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 15/6, 87-100 Toruń lub 2) mailowo na adres spizarnia@pierogarnie.com.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, w zależności od preferencji Klienta zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W razie sporu Klienta lub Użytkownika z Usługodawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do praw Klienta lub Użytkownika, Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Klient lub Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewnianych m.in. przez stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Klient lub Użytkownik może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.
Poznajmy się